Antikvariat Glavan / 01 476 31 60 / 031 724 580 / info@antikvariat-glavan.si

PRAVILA JAVNE DRAŽBE

  1. Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila.
 
  2. Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Antikvariat Glavan, Trg republike 2 v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: dražitelj).

   3. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator). Vodja dražbe ima poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano sklepanje poslov. Njegove odločitve nadzoruje dražbena komisija.

   4. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred njo za ogled dražbenih predmetov, izklicne cene in druge podatke v zvezi z javno dražbo.

   5. Na dražbi je možno sodelovati:
  a. S pisno ponudbo,
  ki jo lahko oddate na naš elektronski naslov, osebno v trgovini ali preko našega spletnega obrazca, ki se nahaja na spletni strani www.antikvariat-glavan.si. Upoštevali bomo lahko le pisne ponudbe, ki bodo oddane 24 ur pred načrtovano dražbo.
  b. Preko telefona.
  Prijavo lahko oddate na naš elektronski naslov, osebno v trgovini ali preko našega spletnega obrazca na spletni strani www.antikvariat-glavan.si. Ob tem navedete tudi za katere predmete vas zanima sodelovanje na telefonski dražbi. Poklicali vas bomo nekaj številk pred vašim izbranim predmetom in boste lahko s telefonskim licitiranjem sodelovali na dražbi. Klici se bodo snemali. Upoštevali bomo lahko le tiste prijave za telefonsko sodelovanje, ki bodo oddane 24 ur pred nameravano dražbo
  c. Preko spletne aplikacije ZOOM (zoom klepet).
Po prijavi na dražbo, ki jo opravite preko spletnega obrazca na naši spletni strani www.antikvariat-glavan.si, vam bomo na dan dražbe posredovali vašo dražbeno številko, s katero se boste prijavili na dražbo. Upoštevali bomo lahko le tiste prijave, ki bodo oddane 24ur pred nameravano dražbo. Na dražbi boste lahko sodelovali preko zoom klepeta (izklopljena kamera in zvok). Celotna dražba se bo snemala. Točna navodila za prijavo in sodelovanje dražbo boste prejeli na dan dražbe. Prijava pa se bo začela že uro pred dogodkom. Prijava z dražbeno številko je obvezna, kajti le tako bomo lahko ohranili vašo anonimnost in vas tudi sprejeli v zoom klepetalnico. Zaradi sočasne uporabe projekcije, ki predstavlja trenuten predmet dražbe in klepeta, ne priporočamo uporabe mobilnega telefona za udeležbo na dražbi z Zoom aplikacijo. Ker obstaja možnost občasnega krajšega časovnega zamika, odsvetujemo licitiranje v zadnjem trenutku.  

  6. Dodatna pojasnila ob elektronski izvedbi dražbe:
  a. Informacijsko komunikacijska tehnologija
 Za izvedbo spletnih dogodkov uporabljamo aplikacijo ZOOM. Z registracijo v aplikacijo se osebni podatki iznašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos podatkov od upravljavca iz EU/EGS k obdelovalcu v tretji državi. Prijava na e-dražbo poteka preko spletne strani Antikvariata Glavan. Z vpisom v portal se udeleženec sprejme splošne pogoje in se seznani s politiko zasebnosti.
  b. Obdelava osebnih podatkov
 Vaše osebne podatke bo kot upravljavec obdeloval Antikvariat Glavan, Rok Glavan s. p., Trg prekomorskih brigad 13, 1000 Ljubljana za namen izvedbe pogodbe o udeležbi, ki jo s prijavo na dogodek sklenete z Antikvariatom Glavan. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: info@antikvariat-glavan.si Podatke, ki jih oddate ob prijavi potrebujemo kot dokaz o sodelovanju. V primeru, da posameznik ne želi posredovati podatkov, se dogodka ne more udeležiti. K temu nas zavezuje zakon. Seznam z osebnimi podatki bomo hranili v prostorih organizatorja dogodka.
 c. Snemanje dogodka
 Vsaka dražba izvedena preko spleta se snema. Ravno tako se snema telefonski pogovor pri licitiranju preko telefona. Dogodki se izvajajo preko Zoom aplikacije in so avtorskopravno varovani. Imetnik materialnih avtorskih pravic je Antikvariat Glavan, zato kakršno koli kopiranje, vključno s snemanjem in shranitvijo v elektronski obliki, razširjanje, spletno objavljanje in druga uporaba razen dovoljene zasebne rabe, ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja Antikvariata Glavan. Organizator dogodka – Antikvariat Glavan - bo dogodek posnel z namenom arhiviranja dogodka in procesa nakupa oz.licitiranja ter za pomoč pri reševanju nejasnosti ali sporov. Snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679. Posnetki dogodka ne bodo objavljeni in bodo služili le kot arhivski zapis dogodka.
 Hkrati vas obveščamo, da je kakršnokoli izvajanje snemanja spletnih dražb, brez predhodnega soglasja upravljavca, v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR) kot tudi določbami Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20, v nadaljevanju, KZ-1) in je kot takšno lahko predmet ustreznih ukrepov v skladu s prej navedenimi pravnimi akti.
  
  7. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo na običajen način pregledajo dražbene predmete. Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih ali drugih objavah) ter za pravne napake dražbenih predmetov je v celoti izključena.

   8. Izklicne cene za dražbene predmete so določene v evrih, z že upoštevanim davkom na dodano vrednost. Višina dviga cene pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe.

   9. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, ki v postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal dražitelju.

   10. Predmeti bodo na voljo za prevzem naslednji dan po končani dražbi. Kupec je dolžan plačati in prevzeti izklicane predmete takoj ali najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne dražbe na sedežu dražitelja. Mogoče bo plačilo z gotovino ali bančno kartico. Pravne osebe lahko plačajo na podlagi izstavljenega računa. V primeru, da kupec plačanih predmetov ne prevzame z predpisanem roku, bodo ti predani v skladiščenje na stroške kupca. Če kupec zamudi rok plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe.

   11. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor takoj oz. najkasneje pol ure po zaključku dražbe. Dražbena komisija mora o ugovoru odločiti v eni uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v okviru dražbenega postopka dokončna.

   12. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja.

   13. Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju.

   14. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.  

 
Dodatek k dražbenim pravilom ZOOM - klepet:
 1. Dražitelj ima diskrecijsko pravico sprejemanja ponudb.
 2. Predmet se šteje za izklican in prodan takrat, ko je v zoom klepetu zapisano PRODANO. 

STRINJAM SE S PRAVILI DRAŽBE